Промени в ДДС облагането при учредяване на право на строеж !

С изменение на ЗДДС се промени ДДС режима при учредяване на право на строеж. Въведен е механизъм, който на практика оставя много малък времеви прозорец, през който учредяването на право на строеж е освободена доставка. Очевидно изменението на ЗДДС е направено от екип който не познава спецификите на вещно-прехвърлителната сделка на правото на строеж.  Нотариален акт за учредяване на право на строеж се съставя на база одобрен архитектурен проект, поради което и във връзка с новото изменение процедурата по издаване на строително разрешение следва да бъде разделена на две части за да се избегне начисляването на ДДС по доставката.